بیرجند
صفحه اول       پیام دبیر همایش

 

ﺣﻤﺪ و ﺳـــﭙﺎس ﺑﺰرگ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ، رﺣﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ از رﺣﻤﺶ، و ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺮﻣﺶ در ﺑﻬﺮهاﻧﺪ . ﺳـﭙﺎس او را ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﮐﺒﯿ ﺮ )ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه  ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و اﻓﺰودﻧﯽ دﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ( را روزي ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﺮ ﻗﺮارداد. ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼــﺮف در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﺳــﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم و ﺻـﻨﺎﯾ ﻊ ﻏﺬاﺋﯽ اﯾﺮان، اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎري ﺳــﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو، ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮراي اﺳــﻼﻣﯽ، اﻧﺴــﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪاي و ﺻـﻨﺎﯾ ﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸـﻮر،  ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و   در ﻣﺤﻞ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ 96 ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸـﻮر  و ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر  ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪاي و ﺻـﻨﺎﯾ ﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸـﻮر  ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴـﺎت  ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ، ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺎرب ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎ  ن و ﻣﺘﺨﺼـﺼﯿﻦ  ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎه دﻗﯿﻖﺗﺮي ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺣﻮزه در دو ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺤﻘﻘﺎن، واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺣﻮزهﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
 

 


تعداد بازدید این صفحه :528
تاریخ انتشار صفحه : 1396/07/15

Power by : RAAKCMS